Privacy

Privacy

Deze privacyverklaring is van toepassing voor iedereen die solliciteert bij:

Collé Rental & Sales
Nusterweg 100-102
6136 KV Sittard

en de aan haar gelieerde ondernemingen:

 • Collé Sittard Beheer B.V.
 • Collé Sittard Machinehandel B.V.
 • Collé Sittard Verhuur B.V.
 • Collé Rental & Sales Projekt B.V.
 • Collé Safety & Training B.V.
 • Collé Vermietung & Verkauf GmbH.
 • Collé Rental & Sales BVBA.

                           

Inleiding
Door middel van deze privacyverklaring willen wij je informeren over de persoonsgegevens welke Collé verwerkt tijdens de sollicitatieprocedure. Wij vinden het belangrijk ervoor te zorgen dat de verwerking van jouw gegevens transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. Collé gaat zorgvuldig om met de gegevens en zorgt ervoor dat elke verwerking voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Tot slot willen we je laten weten bij wie je terecht kunt met vragen, verzoeken of klachten. We verzoeken je dan ook deze informatie goed door te lezen.

Door het versturen van het sollicitatieformulier ga je ermee akkoord dat de persoonsgegevens en eventuele video sollicitaties worden verwerkt door Collé en worden opgenomen in onze database. Deze gegevens zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor de sollicitatieprocedure bij Collé. Wij zullen geen informatie verstrekken aan derden, tenzij dit wettelijk vereist is, of nodig is voor het sollicitatieproces. Denk daarbij aan een assessment bureau of een wervings- en selectiebureau dat jou met ons in contact heeft gebracht.

Collé verzamelt en verwerkt gegevens van sollicitanten rechtstreeks of door middel van formulieren en/of aangehechte cv’s via de carrière website van Collé: https://jobs.colle.eu/nl/. Collé verzamelt en verwerkt ook gegevens van sollicitanten door middel van persoonlijke contacten, telefoongesprekken en/of e-mail.  

Een persoonsgegeven is elke informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Voor jou betekent dit dat die informatie direct over jou gaat of deze informatie naar jou te herleiden is. Dit kan bijvoorbeeld over jouw naam, geboortedatum en adres gaan, maar ook jouw personeelsnummer, zakelijke e-mailadres of zakelijke telefoonnummer is een persoonsgegeven.

Het verwerken van persoonsgegevens betreft alle handelingen die wij kunnen uitvoeren met jouw persoonsgegevens, van verzamelen tot en met vernietigen. Dit is dus een ruim begrip.

Handelingen die er in ieder geval onder vallen, zijn: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van gegevens.

Toestemming
Door het indienen van een sollicitatiebrief en het daarmee verstrekken van de daarin genoemde persoonsgegevens, verleent de sollicitant uitdrukkelijke toestemming om die gegevens te verwerken voor de volgende doeleinden:

 1. Identificatie;
 2. Communicatie;
 3. Om de geschiktheid van de sollicitant te beoordelen;
 4. Ten behoeve van de daarbij behorende administratieve afhandeling;
 5. Het eventueel afhandelen van de door de sollicitant gemaakte onkosten tijdens het sollicitatieproces.

De rechtsgrond voor het verzamelen van de persoonsgegevens is dan ook de toestemming van de sollicitant.

Op basis van deze toestemming verzamelt Collé de volgende persoonsgegevens van de sollicitant met de bijbehorende doelstellingen:

Persoonsgegevens

Doelstelling

Naam

Administratieve afhandeling sollicitatie/ communicatie

Voornaam

Administratieve afhandeling sollicitatie/ communicatie

Geslacht

Administratieve afhandeling sollicitatie/ communicatie

Adres

Administratieve afhandeling sollicitatie/ communicatie

Postcode

Administratieve afhandeling sollicitatie/ communicatie

E-mailadres

Administratieve afhandeling sollicitatie/ communicatie

Pasfoto

Identificatie

Geboortedatum

Beoordeling geschiktheid

Opleidingen

Beoordeling geschiktheid 

Werkervaring

Beoordeling geschiktheid 

Referenties

Beoordeling geschiktheid 

Taal

Beoordeling geschiktheid en communicatie

Telefoonnummer

Administratieve afhandeling sollicitatie/ communicatie

Bankrekening

Afhandelen gemaakte onkosten

Gegevens ouders, voogden of verzorgers van minderjarigen

Beoordeling geschiktheid en administratieve afhandeling sollicitatie

Indien nodig, kunnen wij je om de volgende gegevens vragen:

BSN

Controle wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten

Identiteitsbewijs

Controle identiteit tijdens een sollicitatiegesprek

 

Het bewaren van jouw persoonsgegevens
Bij het bewaren van persoonsgegevens is ons uitgangspunt dat wij gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij ze verwerkt hebben.

Collé bewaart de gegevens van sollicitanten tijdens en na de wervings- en selectieperiode. Na afloop van de wervings- en selectieprocedure worden de gegevens maximaal 1 jaar bewaard. Na deze periode worden de gegevens volledig uit de systemen van Collé verwijderd. Indien wij je sollicitatie langer willen bewaren, bijvoorbeeld voor toekomstige vacatures, zullen we je daarvoor om toestemming vragen.

De toestemming voor het bewaren van je gegevens (na de sollicitatieprocedure) kun je te allen tijde intrekken, door een mail te sturen naar: hr@colle.eu.

Het beveiligen van jouw persoonsgegevens
De beveiliging van jouw persoonsgegevens is bij ons geregeld door fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Wij kennen daardoor een passend beschermingsniveau. Wij stellen dit ook periodiek bij wanneer dit nodig is.

Jouw rechten
Je hebt op grond van de AVG het recht om ons ten aanzien van de persoonsgegevens die wij van jou verwerken te vragen om:

 • inzage in jouw gegevens;
 • een kopie van jouw gegevens;
 • informatie te ontvangen over de verwerking van jouw gegevens;
 • informatie te laten corrigeren die feitelijk niet klopt;
 • onvolledige informatie compleet te maken wanneer dat nodig is voor het doel waarvoor de gegevens worden verwerkt;
 • verzoek om jouw gegevens te laten verwijderen;
 • toestemming in te trekken, de intrekking geldt dan voor toekomstig gebruik van jouw
  gegevens;
 • een klacht in te dienen bij de bevoegde organisatie die in Nederland toezicht houdt op de
  naleving van de privacywetgeving. In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in
  Den Haag. We stellen het in dit geval wel op prijs als je eerst contact met ons opneemt om te
  kijken of we jouw klacht kunnen oplossen.

Als je een beroep wilt doen op jouw rechten, of andere vragen of klachten hebt, dan kun je contact opnemen met de HR-afdeling (via hr@colle.eu of telefoonnummer 046-45 74 100). 

Ook verwijzen wij naar ons algemene privacy-statement, te vinden op onze website www.colle.eu


Datum een aanpassing van de privacyverklaring
We behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Als het om een belangrijke wijziging gaat zullen wij je daarvan op de hoogte brengen.

Verklaring:
Door jouw sollicitatie in te dienen en het vakje bij de privacyverklaring aan te vinken, verklaar je hierbij de informatie met betrekking tot het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens behorende tot jouw privacy te hebben gelezen en begrepen. 

Over Collé

Bij Collé Rental & Sales zijn we gespecialiseerd in de verkoop, verhuur en service van machines en materieel. Dat doen we al meer dan 120 jaar op een unieke manier. Collé is in zijn lange bestaan uitgegroeid tot één van de belangrijkste spelers in de branche. In Nederland, maar ook daarbuiten. Wereldwijd bedienen we klanten in de bouw, de industrie, de tuin- en parkwereld, evenementen en in andere sectoren.

Collé Rental & Sales

Nusterweg 100 - 102, 6136 KV Sittard

0464 57 41 00

vacatures@colle.eu